3 śmierci 1

Człowiek

Pojawia się na ziemi przez naturalne narodziny.

Gdy po raz pierwszy świadomie grzeszy - wpada w stan duchowej smierci.

Gdy słyszy ewangelię i odrzuca ją - pozostaje w tym stanie.

Rzym na siedmiu wzgórzachBabilon Wielki nazywany jest także „Tajemnicą" oraz „matką wszetecznic i obrzydliwości ziemi" ( Obj. 17,5). Tytuł ten odnosi się do wielkiego systemu religijnego, z którym królowie ziemi uprawiają duchowe wszeteczeństwo i który bogaci kupców ziemi. System ten jest winny śmierci wielu wierzących, krwi męczenników Jezusa.

Babilon jest porównany do kobiety odzianej w purpurę i szkarłat, pokrytej złotem, drogimi kamieniami i perłami. W swojej ręce trzyma kielich pełen obrzydliwości i nieczystości swego cudzołóstwa.

NieboCzy ktoś, kto się na nowo narodził i stał się przez to dzieckiem Bożym, może stracić życie wieczne?

Odpowiedź Biblii na to ważne pytanie brzmi: „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny” (Jana 3,16). Życie wieczne pochodzi z samego serca Boga, a kiedy człowiek je otrzyma, nigdy nie zginie, ponieważ ono jest wieczne.

LabiryntPytanie „…a inne religie?“ (…) prowadzi do ożywionych dyskusji zarówno między chrześcijanami, jak i niechrześcijanami. Problematykę tę można naszkicować za pomocą czterech, wciąż na nowo stawianych pytań:

 

  • Wszyscy ludzie poszukują prawdy. Czy nie należałoby szukać jej we wszystkich religiach, przecież każda z nich może zawierać przynajmniej jakąś jej część?
  • Istnieje tak wiele religii. Czy wszystkie są niewłaściwe? Może istnieje jedna prawdziwa? Czy też ostatecznie wszystkie one prowadzą do tego samego celu?
  • Wielu ludzi żyło przed przyjściem Jezusa na świat i nigdy nie słyszało chrześcijańskiego przesłania. Czy wiadomo gdzie spędzą wieczność?
  • Również dzisiaj jest tak wielu ludzi, którzy nie mieli możliwości usłyszenia Ewangelii. Czy mimo to zostaną zbawieni, czy może pójdą na zatracenie?

Modlitwa 3W pewnej wsi mieszkał wierzący staruszek. W jego maleńkiej wiosce była grupa wierzących chrześcijan, do których i on się zaliczał. Nigdy nie był na zgromadzeniu w zborze w mieście i bardzo pragnął tam być chociaż raz.

Pewnego razu domówił się z młodym kaznodzieją, że odwiedzą zbór w mieście i uradował się z tego bardzo, czekając na ten dzień. Gdy nadszedł ten dzień, udali się na stację kolejową. Idąc przez las, kaznodzieja zaproponował, żeby przed podróżą się pomodlić. Staruszek chętnie się zgodził.

LabiryntŻyjemy w czasach, w których dzięki podróżom możemy dotrzeć do prawie każdego, dowolnego zakątka świata. Wciąż dochodzi do kontaktów z innymi społeczeństwami, kulturami, stylami życia, jak również religiami. Poza tym media masowe przyczyniły się do tak dużego przepływu informacji, z jakim nie mieliśmy do czynienia nigdy wcześniej. Patrząc na dużą ilość systemów religijnych, całkiem nowym wydaje się od dawna stawiane pytanie: Czy każdy może być zbawiony na swój własny sposób, czy też istnieje tylko jedna droga prowadzą ca do Boga?

20140610 093633 1Jezus odpowiedział: Moje królestwo nie jest z tego świata. Gdyby moje królestwo było z tego świata, to moi słudzy walczyliby, abym nie został wydany Żydom. Teraz jednak moje królestwo nie jest stąd.

Ewangelia Jana 18,36.37 (UBG)

 

Apostoł Paweł pisze w jednym z listów o Chrystusie Jezusie, który przed Poncjuszem Piłatem złożył dobre wyznanie (1 Tymoteusza 6,13). Mowa tutaj o procesie przed rzymskim namiestnikiem, najdokładniej opisanym przez ewangelistę Jana. Przyjrzyjmy się uważnie szczegółom tego dobrego wyznania.

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Burkhard Wandhoff
T 1: Śmierć i pogrzeb Pana Jezusa -
Jana 19,31-42
T 2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Jana 20,1-18
Sobota 04.03.godz 16.00 do 18.15
 Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a