Jezus Chrystus znowu przyjdzie.

  1. Biblijne proroctwa
  2. Pochwycenie wierzących
  3. Czas ucisku
  4. Przyjście Pana w chwale
  5. Tysiącletnie Królestwo
  6. Wieczność

Ludzie ciągle zadają sobie pytanie, co przyniesie im przyszłość. Kryzys gospodarczy i finansowy, upadek rządów, masowe demonstracje, inflacja, niepewność geopolityczna, kryzys surowcowy: dokąd to może nas zaprowadzić? Czego możemy się spodziewać? Czy świat upadnie czy nie? Czy geniusz ludzki rozwiąże problemy ekonomiczne, polityczne i socjalne?

DLACZEGO BÓG MILCZY?

Na świecie dzieją się straszne rzeczy!

W pewnym mieście chory psychicznie wdarł się da szkoły podstawowej i zabił dwanaścioro małych dzieci. Wtedy zadajemy sobie pytanie: A Bóg? Dlaczego Bóg milczy?

"A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A ten, kto słyszy, niech powie: Przyjdź! A ten, kto pragnie, niech przychodzi, a kto chce, niech darmo weźmie wodę żywota (Księga Objawienia 22,17).

 

1. Ja przyjdę wnet! – to głos Bożego Syna.

Ja przyjdę wnet! – zatrzymaj więc, co masz!

"Wtedy odszedł jeden z dwunastu, którego zwano Judasz Iskariot, do arcykapłanów i rzekł: Co mi chcecie dać, a ja Go wam wydam? Oni zaś wypłacili mu trzydzieści srebrników.

(Ewangelia Mateusza. 26,14-16).

Ile wart jest dla nas Jezus? O Jezusie napisano w Biblii: Jana 3,16: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny". 

 A ile Jezus wart jest dla nas? Judasz zwięźle odpowiedział na to pytanie: 30 srebrników.

„... a gdy pójdzie, ty zatrzymaj się na chwilę, a ja ci wyjawię słowo Boże”. ( 1Sam.  9,27b) 

Sklrzypce

Rozpoczął się zimny, grudniowy, przedświąteczny dzień. Na stacji metra w Waszyngtonie pewien skrzypek grał utwory Bacha. Setki ludzi przechodziły obok niego idąc do pracy,

…z powodu których i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami (Hebr. 12,1).

Pewnego styczniowego poranku przed wielu laty, w dniu, gdy panował silny mróz i wiał zimny wiatr, pociąg towarowy składający się z 50 załadowanych wagonów ruszył w zaplanowaną trasę.

Król pruski Fryderyk II (1712-1786) już za życia został nazwany Wielkim, ponieważ był rzeczywiście niezwykłym mężem stanu. Ponadto był bardzo lubiany przez swój naród, który cenił jego sprawiedliwość. W późniejszych latach nazywano go z głębokim szacunkiem „Starym Fryderykiem". Niejednokrotnie szedł on pomiędzy swój lud, aby poznać jego potrzeby i dzielić jego troski. Nikt nie bał się przedstawić królowi swoich problemów.
Pewnego razu król odwiedził więzienie.

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a