„Niechaj się nie trwoży serce wasze; wierzcie w Boga i we mnie wierzcie! W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotowaćwam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” Jana 14,1-3

            Słowa te wypowiedział Syn Boży do swoich uczniów w ostatnią noc, zanim następnego dnia umarł na krzyżu6. Były to słowa pożegnania skierowane do uczniów, którzy towarzyszyli Mu przez kilka lat. On miał umrzeć, martwych wstać i wrócić do swego Ojca w niebie – od którego też przyszedł. Odtąd nie miał już być widziany, lecz uczniowie mieli teraz w Niego wierzyć tak samo jak w Boga, którego nigdy nie widzieli. Później kieruje do nich szczególną pociechę – bez wchodzenia w szczegóły dotyczące okoliczności czy czasu – że wkrótce powróci, aby ich wziąć do domu Ojca, a z nimi wszystkich tych, którzy uwierzą w Niego.

Czy Pan Jezus rzeczywiście upadł niosąc krzyż na Golgotę?Krzyże

Pytanie: Żydzi wraz z Rzymianami przymusili Szymona z Cyreny, aby niósł krzyż Pana Jezusa (Mat. 27,32; Mar. 15,32). Z kolei w Ewangelii Łukasza czytamy o Szymonie Cyrenejczyku: „(…) i włożyli na niego krzyż, aby go niósł za Jezusem” (Łuk. 23,26). Apostoł Jan natomiast nic o tym nie wspomina, lecz pisze, że Jezus sam niósł swój krzyż (Jan 19,17). Czy możemy więc na tej podstawie wywnioskować, że Pan Jezus upadł w drodze na Golgotę pod ciężarem niesionego krzyża i dlatego musiał go nieść ktoś inny?  

„Żeś zachował słowo cierpliwości mojej, ja też cię zachowam od godziny pokuszenia, która przyjdzie na wszystek świat, aby doświadczy­ła mieszkających na ziemi;" (UBG) (Obj. 3,10).

Jerozolima„A od figowego drzewa uczcie się podobień­stwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie." (Mat. 24,32-34).

Od maja 1948 roku, po okresie przerwy li­czącym prawie 1900 lat, znowu istnieje państwo Izrael. Od tego wydarzenia biorą początek pro­roctwa czasów końcowych. Jedno z najbardziej wyraźnych, a dotyczące tego zagadnienia, znaj­dujemy bez wątpienia w Ewangelii Mateusza 24, gdzie Pan Jezus w ostatnich dniach swojego życia osobiście mówi o przyszłości narodu izra­elskiego.

„ Nawet bocian w przestworzach zna swój CZAS, synogarlica, jaskółka i żuraw przestrzegają PORY swojego przylotu, lecz mój lud nie chce znać prawa Pana.”                          Księga Jeremiasz 8,7

 

        W żadnym innym kraju nie ma tylu bocianów ile w Polsce. Każdego prawie roku dokonuje się ich spisu i chociaż wiadomo, że nigdy nie można tego zrobić dokładnie to i tak liczba 30.200 par w 1984 roku oraz 40.900 par w 1995 wypada imponująco. Obliczono także, że na każde 100 km2 obszaru Polski przypada około 15 par. Całkowitą liczebność populacji w Europie szacuje się na 100-120 tysięcy par, a na świecie 150 – 300 tysięcy. Ptaki te rozmnażają się w północnych częściach Afryki w Europie i Azji przylatując na lęgowiska w marcu/kwietniu a następnie odbywają dalekie wędrówki do tropikalnej Afryki (na południe od równika). Bociany  omijają góry i morza przelatując nad cieśniną Bosfor bądź Gibraltar.

Kain AbelPrzez wiarę poznajemy nie tylko to, że Bóg stworzył cały wszechświat, lecz również, że stało się to za pomocą Słowa Bożego (Hebr. 11,3). Widzimy, że Słowo Boga, którym świat tak bardzo pogardza, ma ogromną moc. Człowiek pogardza tym słowem wiedząc, że jego własne nie mają zbyt wielkiej mocy sprawczej. Chce przez to pokazać, że Bóg w jego oczach nie jest mocniejszy od niego samego.

Świątynia ModelPytanie: Jak długo trwało wstrzymanie budowy świątyni?

„Gdy potem odpis listu króla Artakserksesa został odczytany przed Rechumem i sekretarzem Szimszajem oraz ich towarzyszami, udali się oni śpiesznie do Żydów w Jeruzalemie i przemocą i gwałtem wstrzymali budowę. W ten sposób ustała praca nad domem Bożym w Jeruzalemie i była wstrzymana aż do drugiego roku panowania Dariusza, króla perskiego” (Ezdr. 4,23.24).

Zadajmy sobie więc pytanie, ile trwało rzeczywiście wstrzymanie prac przy budowie świątyni pod wodzą Zorobabela?

Co do długości tego czasu istnieje wiele teorii. Powodem takiej sytuacji są różnice w historycznym umiejscowieniu wierszy 6 – 23 w 4 rozdziale Księgi Ezdrasza.

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a