To wielkie wydarzenie nadejdzie z pewnością bardzo szybko. Prawie 2000 lat temu opisał je prorok pod natchnieniem Ducha Świętego. Tak więc nie mamy do cTatryzynienia z urojeniem jakichś przesą- dnych ludzi, lecz z faktem stwierdzonym przez bezsprzeczne świadectwo Pisma Świętego.

 

Pierwszym etapem tego wydarzenia będzie nagłe zniknięcie wielu osób. Wszyscy na świecie ze zdumieniem stwierdzą, że zniknęli ludzie w każdym wieku, z każdej warstwy społecznej i rasy. Stanowiska pracy, szkoły, szpitale, biura i fabryki opustoszeją, rodziny stracą swoich bliskich.

Wkrótce potem ustanie pokój na ziemi i ludzkość nawiedzą wielkie wojny, klęski głodowe, epidemie i trzęsienia ziemi. Nadprzyrodzone znaki na niebie i na ziemi spowodują, że ludzie drżeć będą ze strachu. Cóż to więc za wydarzenie, które jednym przyniesie ogromne szczęście, a innym niedolę? Jest to:

Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa

 Ten, który narodził się w Betlejem, żył w Nazarecie, czynił wielkie znaki i cuda w Palestynie, przeżył trwogę Getsemane, złożył swe życie na krzyżu Golgoty ponosząc nasz sąd, trzeciego dnia zmartwychwstał i wstąpił do nieba z Góry Oliwnej – z całą pewnością ponownie przyjdzie! Jezus powiedział do swych uczniów: Przyjdę znowu (Jana 14,3). Świadkowie Jego wniebowstąpienia otrzymali to zapewnienie: Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba (Dzieje Apostolskie 1,11). Także sam Jezus zapowiedział swoje powtórne przyjście: Oto przyjdę wkrótce (lub „spiesznie”) (Objawienie 22,7. 12. 20). Wierzymy, że powtórne przyjście Pa na Jezusa niedługo nastąpi, ponieważ wszystkie okoli czynności wskazują na to, że żyjemy w czasach ostatecznych, o których mówi nam Pismo Święte:

A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi,

okrutni, nie miłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, na dęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj” (II Tymoteusza 3,1-5).

Czy powyższe słowa nas nie zastanawiają? Czyż nie dostrzegamy, że wymienione cechy charakteryzują współczesnych nam ludzi? Naprawdę, przyjście Pana nie jest dalekie!

Przyjdę znowu i wezmę was do siebie (Jana 14,3; Filipian 3,20; Tytasa 2,13). Gdy Pan przyjdzie znowu, zabierze ze sobą wszystkich, którzy są Jego własnością:

 „Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba; wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana; i tak zawsze będziemy z Panem” (I Tesaloniczan. 4,16-17).

 Wszyscy, którzy są „w Chrystusie”, będą zabrani, aby spotkać Pana Jezusa „na powietrzu”, i pozostaną na zawsze w Jego błogosławionej obecności, co będzie dla nich wielką radością. Ale co stanie się z ty mi, którzy nie należą do Pana Jezusa? Zostaną na tej ziemi oczekując na sąd.

Wtedy bowiem nastanie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata aż dotąd, i nie będzie (Mateusza 24,21). I będą znaki na słońcu, księżycu i na gwiazdach, a na ziemi lęk bezradnych narodów, gdy zahuczy morze i fale. Ludzie omdlewać będą z trwogi w oczekiwaniu tych rzeczy, które przyjdą na świat, bo moce niebios poruszą się” (Łukasza 21,25-26).

Pojawi się najgorszy z wszelkich dyktatorów, jacy kiedykolwiek istnieli. Będzie on geniuszem politycznym, wojskowym, przemysłowym, ekonomicznym, społecznym, a przede wszystkim religijnym. Ten nadczłowiek zapanuje nad całą ludzkością, której postawi swoje wymagania, a kto nie bę dzie chciał mu się podporządkować, zostanie zabity (Objawienie 13,11-18).

Drogi czytelniku! Jeśli nie jesteś jeszcze zbawiony, to istnieje możliwość, że i ty znajdziesz się pod panowaniem tego złośnika, człowieka grzechu, który wynosi się

ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga (II Tesaloniczan 2,4). Wtedy zostaniesz zmuszony do przyjęcia znamienia lub liczby antychrysta, gdyż bez tego nie będzie można ani sprzedawać, ani kupować tego, co niezbędne do życia! Wyjdzie zarządzenie, że wszyscy, którzy nie będą modlić się do obrazu zwierzęcia, zostaną zabici (Objawienie 13,15). Ale ci, którzy oddadzą pokłon zwierzęciu i jego posągowi i przyjmą znamię na swoje czoło lub na swoją rękę, będą pić wino gniewu Bożego z kielicha jego gniewu (Objawienie 14,9-10).

Pan Jezus przyjdzie znowu – zjawi się nieoczekiwanie. Czy jesteś gotowy Go przyjąć?

Dziś jeszcze masz możliwość, aby przyjąć Go jako osobistego Zbawcę. Być może jest to ostatnia szansa. Pan Jezus umarł za twoje grzechy, jak mówi Pismo Święte. Zwróć się więc w skrusze i pokucie do Niego, gdyż i za ciebie po płynęła Jego kosztowna krew na Golgocie. Przyjmij Go do serca i swojego życia, a wtedy zostaniesz pojednany z Trójjedynym, świętym Bogiem i otrzymasz pewność żywota wiecznego.

Może twoim zwyczajem jest uczestniczenie każdej niedzieli w nabożeństwie i jesteś gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. Lecz formalne chrześcijaństwo, wszelkie religijne praktyki nie mają żadnej wartości w świetle Pisma Świętego, jeśli nie posiadasz prawdziwej społeczności z Bogiem, jeśli nie wszedłeś

dzięki wierze w osobistą, bliską relację z Jezusem Chrystusem.

Dlaczego dalej chcesz żyć bez Chrystusa, który tak bardzo cię umiłował, że oddał swoje życie i przelał swą drogocenną krew? Dlaczego miałbyś być nieszczęśliwy i żyć w strachu na tej przeklętej ziemi, a w końcu doświadczyć nadchodzącego gniewu Bożego, który przyjdzie na cały świat?

„Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota” (Jana 5,24).

Nie odwlekaj zatem swej decyzji pójścia za Jezusem, gdyż może się nagle okazać, że jest za późno! Teraz, zaraz przyjdź do Niego, do Pana Panów, uch wyć się Go we wierze, a będziesz przyłączony do zastępu szczęśliwych zbawionych, którzy należą do Chrystusa.

Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi” (Jana 1,12).

Tylko w ten sposób ujdziesz przed nadchodzącym gniewem. Nim nastąpią są dy Boże, przyjdzie Pan Jezus, aby i ciebie razem ze wszystkimi odkupionymi za brać i wprowadzić do wiecznej radości domu Ojcowskiego.

„Jam jest alfa i omega [początek i koniec], mówi Pan, Bóg, Ten, który jest i który był, i który ma przyjść, Wszech mogący” (Objawienie 1,8).

A wam, uciskanym, dać odpocznienie wespół z nami, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszegoJezusa. Poniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego, gdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich... (II Tesaloniczan 1,7-10).

Słowo Boże na dziś

"Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie" (Ewangelia Mateusza11,28)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a