cyfra cztery 320x213

 1. Potrzebujesz zbawienia
 2. Sam siebie nie zdołasz zbawić
 3. Pan Jezus zatroszczył się o Twoje zbawienie
 4. Bez Jezusa pójdziesz na wieczne potępienie

Dlatego: Nawróć się!

 

 1. Potrzebujesz zbawienia

List do Rzymian 3,23

„ gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej”.

Księga Kaznodziei Salomona 7,20

„Zaiste, nie ma na ziemi człowieka sprawiedliwego, który by tylko dobrze czynił i nie grzeszył”.

Księga Jeremiasza 17,9

„Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać”?

Księga Izajasza 53,6

„Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan Jego dotknął karą za winę nas wszystkich”.

Ewangelia Jana 3,3

„Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego”.

 

 1. Sam siebie nie zdołasz siebie zbawić

Księga Przypowieści Salomona 14,12

„Niejedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci”.

List Jakuba 2,10

„Ktokolwiek bowiem zachowa cały zakon (przepisy prawa), a uchybi w jednym, stanie się winnym wszystkiego”.

List do Galacjan 2,16

„Wiedząc wszakże, że człowiek zostaje usprawiedliwiony nie z uczynków zakonu (przestrzegając prawa), a tylko przez wiarę w Chrystusa Jezusa, i myśmy w Chrystusa Jezusa uwierzyli, abyśmy zostali usprawiedliwieni z wiary w Chrystusa, a nie z uczynków zakonu, ponieważ z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek”.

Ewangelia Jana 14,6

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda, i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze Mnie”.

Dzieje Apostolskie 4,12

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni”.

 

 1. Pan Jezus zatroszczy się o Twoje zbawienie

Ewangelia Jana 3,16

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto Weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny”.

 1. List Piotra 3,18

„Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w Duchu został przywrócony życiu”

 1. List do Koryntian 5,21

„On Tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą”.

 1. List Piotra 2,24

„On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; Jego sińce uleczyły was”.

 

 1. Bez Jezusa pójdziesz na wieczne potępienie

Ewangelia Jana 8,24

„Dlatego powiedziałem wam, że pomrzecie w grzechach swoich. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to Ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach”.

Ewangelia Mateusza 13,41-42

„Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

 1. List do Tesaloniczan 1,7-8

„…, gdy się objawi Pan Jezus z nieba ze zwiastunami mocy swojej, w ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa”.

Apokalipsa 21,8

„Udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”.

 

Dlatego: Nawróć się!

Ewangelia Łukasza 13,3

„Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie”.

 1. List Jana 1,9

Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości”.

Ewangelia Jana 5,24

„ Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy Temu, który Mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota”.

List do Rzymian10,9

„ Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych, zbawiony będziesz”.

 

Słowo Boże na dziś

"Nie bój się, bom Ja z tobą, nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!"

(Księga Izajasza 41,10)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Burkhard Wandhoff
T 1: Śmierć i pogrzeb Pana Jezusa -
Jana 19,31-42
T 2: Zmartwychwstanie Pana Jezusa - Jana 20,1-18
Sobota 04.03.godz 16.00 do 18.15
 Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a