nowe narodzernieTak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe” (2. List do Koryntian 5:17).

Nowy początek

Kiedy w szczerej modlitwie przychodzimy do Pana Jezusa, wyznajemy Mu swoje grzechy i przyjmujemy Go jako naszego osobistego Zbawiciela, to jest to dla nas nowy początek. Życie, które prowadziliśmy przed naszym nawróceniem, nie mające żadnej wartości dla Boga, dobiega końca. Jesteśmy teraz nowymi ludźmi i możemy z naszym Zbawicielem żyć dla Bożej chwały.

Na ten nowy początek można spojrzeć z dwóch stron:

   Z Bożego punktu widzenia oznacza on nowe narodzenie. Pan Jezus mówi o tym fakcie w Ewangelii Jana 3,3: „Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego". Duch Święty rodzi w nas nowe życie przez działanie Słowa Bożego. Dzięki temu jesteśmy zdolni, aby być posłuszni Bogu i podobać Mu się przez nasze postępowanie.

   Z punktu widzenia człowieka tym nowym początkiem jest nawrócenie. Uznajemy naszą winę przed Bogiem i fakt, że idziemy na wieczne potępienie. Zwracamy się do Boga ze szczerym wyznaniem i znajdujemy w Nim schronienie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia. Teraz jesteśmy uwolnieni od Bożego sądu i rozpoczynamy nowe życie.

Na krzyżu Golgoty Bóg rozliczył się z naszą przeszłością, gdy zamiast nas ukarał swojego Syna - Jezusa Chrystusa. Śmierć Pana Jezusa była więc konieczna, aby nowy początek stał się dla nas możliwy. Za to chciejmy Mu jeszcze raz z głębi serca podziękować.

 

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a