Jezus zmartwychwstał gróbPan Jezus Chrystus jest kimś niezwykłym! Umarł na krzyżu, aby zbawić grzeszników, ale trzy dni później powstał z martwych! Z biegiem czasu ludzie z najróżniejszych środowisk pisali o Jego życiu, śmierci, zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu.

Naszym obowiązkiem jest wziąć pod uwagę te świadectwa i wyciągać z nich właściwe wnioski, gdyż od tego zależy nasze wieczne zbawienie - zależy ono od tego, jaką postawę przyjmiemy do Osoby Pana Jezusa Chrystusa.

 

Świadectwo Jana Chrzciciela.

Jan Chrzciciel był zwiastunem Jezusa Chrystusa przygotowującym Jego drogę. Na polecenie Boga zawołał on kiedyś: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata!". „A ja widziałem to i złożyłem świadectwo, że Ten jest Synem Bożym".

Pismo Święte - Ewangelia Jana 1,29.34

Świadectwo ucznia Piotra

Piotr złożył świadectwo przed ludźmi, którzy uwierzyli w Pana Jezusa: „Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był On na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który Go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu”.

Pismo Święte – 1. List Piotra 1,18-21

Świadectwo ucznia Jana

I wiele innych cudów uczynił Jezus wobec uczniów, które nie są spisane w tej księdze; te zaś są spisane, abyście wierzyli, że Jezus jest Chrystusem, Synem Boga, i abyście wierząc mieli żywot w imieniu Jego".

Pismo Święte – Ewangelia Jan 20,30.31

Pod koniec I wieku Jan pisał do chrześcijan:

A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny".

Pismo Święte – 1. List Jana 5,11-13

Świadectwo apostoła Pawła

„A przypominam wam, bracia, ewangelię, którą wam zwiastowałem, którą też przyjęliście i w której trwacie, i przez którą zbawieni jesteście, jeśli ją tylko zachowujecie tak, jak wam ją zwiastowałem, chyba że nadaremnie uwierzyliście. Najpierw bowiem podałem wam to, co i ja przejąłem, że Chrystus umarł za grzechy nasze według Pism i że został pogrzebany, i że dnia trzeciego został z martwych wzbudzony według Pism, i że ukazał się Kefasowi, potem dwunastu; potem ukazał się więcej niż pięciuset braciom naraz, z których większość dotychczas żyje, niektórzy zaś zasnęli; potem ukazał się Jakubowi, następnie wszystkim apostołom; a w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi”.

Pismo Święte – 1. List do Koryntian 15,1-8

Zeznania Napoleona Bonaparte

Wielki francuski generał i cesarz pisał o Jezusie Chrystusie podczas swego wygnania na wyspie św. Heleny:

„Znam ludzi i powiadam wam, że Jezus nie jest jedynie człowiekiem. Jego nauczanie jest tajemnicą, która jest jedyna w swoim rodzaju i świadczy o wiedzy, która nie jest wiedzą ludzką. Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Karol Wielki i ja założyliśmy wielkie imperia. Ale na czym oparliśmy nasze genialne sukcesy? Na przemocy! Tylko Jezus założył swoje królestwo na miłości. Dziś miliony ludzi nadal umarłoby za Niego. Ja sam wkrótce umrę. Ciało moje zostanie oddane ziemi na pożarcie robakom. Tak zakończy się żywot wielkiego Napoleona. Jakaż ogromna różnica między moją, głęboką nędzą, a wiecznym Królestwem Chrystusa, głoszonym, kochanym, wychwalanym i propagowanym po całym świecie!".

Jakie wnioski można wyciągnąć z tych wypowiedzi?

- Czy przyjmiemy te świadectwa o Jezusie Chrystusie?

- Czy wierzymy, że jest On naszym Zbawicielem?

- Czy puścimy te słowa mimo uszu?

- Czy przejdziemy obok Pana Jezusa obojętnie?

Różne są opinie na Jego temat. W zależności od tego, jaką podejmiemy decyzję, będziemy z Nim w wieczności chwale lub bez Niego w miejscu męki – w piekle.

Świadectwo Boga

„Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim”.

Pismo Święte – 1. List Jana 5,9.10

Co Słowo Boże mówi o Jezusie Chrystusie, który powstał z martwych trzy dni po swojej śmierci na krzyżu?

„I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni".

Pismo Święte - Dzieje Apostolskie 4,12

Słowo Boże na dziś

"Ja jestem dobry pasterz. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce". (Ewangelia Jana 10,11)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a