Pan, Jezus Chrystus, jest CENTRUM wszystkiego, co jest na ziemi i w całym wszechświecie, bez względu na to, czy zdajemy sobie z tego sprawę czy nie, i czy nam się to podoba, czy też nie.

 

„Wówczas Jezus odpowiedział: … zanim powstał Abraham, Ja jestem” (Ewangelia Jana 8,58).

„Lecz o Synu (Bóg mówi)… Ty, Panie, na początku założyłeś fundamenty ziemi i niebo jest dziełem Twoich rąk” (List do Hebrajczyków 1,10).

„Oto przychodzę wkrótce …Ja jestem Alfą i Omegą, Pierwszym i Ostatnim, Początkiem i Końcem” (Księga Objawienia 22,12.13).

                Przesłaniem niniejszej strony nie jest zapoznanie czytelnika z zasadami jakiejś nowej religii lub zachęcanie do członkostwa w jakimś chrześcijańskim kościele. Przesłaniem tej strony jest przybliżenie czytelnikowi OSOBY – Pana Jezusa Chrystusa opisanej w Piśmie Świętym.

                Każdy człowiek zdaje sobie sprawę z istnienia Boga. Każdy wyobraża Go sobie na swój sposób. Niektórzy ludzie należą do jakiejś religii i wierzą w jakiegoś boga, który według ich wyobrażenia powinien być przedmiotem kultu. Inni, nie należą do żadnej religii, ale mają jakiegoś swojego, wydumanego przez siebie boga. Jednak Prawdziwy Bóg objawił się człowiekowi w stworzeniu, które nas otacza, w swoim Słowie, a na końcu w Osobie Pana Jezusa.

                Bóg dotyka naszego serca w momencie, gdy patrzymy na dzieło stworzenia. Kiedy obserwujemy nocą gwiaździste niebo, kiedy spoglądamy na ogromne morza, potężne góry, niezwykłe zwierzęta lub piękne rośliny – możemy zauważyć w tym wszystkim mistrzowską rękę Boga Stwórcy.

                Bóg bardzo kocha stworzonego przez siebie człowieka i dlatego, gdy człowiek upadł i oddalił się od Niego, starał się przyprowadzić go do siebie z powrotem. Rozmawiał z nim osobiście, później zwracał się do niego przez swoich posłańców (proroków). Prorocy przekazywali ludziom Boże myśli. Wszystkie wymagania Boga w stosunku do człowieka zostały zapisane początkowo w pismach Starego Testamentu (Bożym Prawie). Ludzie jednak, w większości nie zwracali na nie uwagi i dalej żyli swoim własnym życiem, według własnych zasad.

                Po raz ostatni Bóg przemówił do ludzi w swoim SYNU – Jezusie Chrystusie, wypełniając tym samym proroctwa Starego Testamentu. Życie, nauczanie i dzieło Syna Bożego zostały opisane w czterech ewangeliach, a następnie potwierdzone przez naocznych świadków – apostołów - w ich listach (cztery ewangelie oraz pisma apostołów tworzą Nowy Testament). Pan Jezus, żyjąc na ziemi w doskonały sposób objawił ludziom świętego Boga w słowach i czynach. Na końcu swojej wędrówki na ziemi, na krzyżu Golgoty złożył w ofierze swoje życie, uwalniając człowieka od wiecznej kary, otwierając w ten sposób człowiekowi drogę do nieba – do domu Ojca. Na krzyżu Golgoty Pan Jezus przebłagał świętego Boga za nasze grzechy raz na zawsze i dzisiaj zaprasza każdego do siebie, proponując człowiekowi zbawienie.

                Jeśli pragniesz być zbawionym, musisz poznać Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, pokochać Go z całego serca, nawrócić się i narodzić na nowo.

„ I nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dzieje Apostolskie 4,12).

 

UWAGA: Cytaty Biblijne, o ile nie wskazano inaczej, pochodzą z Biblii Warszawskiej wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne.

Zasady rozpowszechnienia zawartości strony poznajjezusa.pl

Wszelkie treści zawarte na stronie można dowolnie kopiwać i rozpowszechniać, podając jako źródło adres witryny: poznajjezusa.pl

 

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZAPROSZENIE NA GŁOSZENIE SŁOWA BOŻEGO
Christian Rosenthal
Temat: Krzyż Golgoty
21.05 sobota godz. 16.00 -18.15
Mikołów ul. Waryńskiego 42a
 
ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a