Insygnia królewskieGdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście 2. Tes. 1,10

Kiedy Chrystus razem z nami obejmie swoje panowanie na ziemi, będzie wielce wywyższony. Wszystkie należne Mu godności zostały kiedyś powierzone Adamowi i jego potomkom, lecz oni  całkowicie zawiedli:

  • Adam zawiódł jako głowa rodzaju ludzkiego i ziemi. - Chrystus również był kuszony, ale pokonał Szatana i uwielbił Boga. Pan, jako „ostatni Adam” jest Głową nowej, odrodzonej ludzkości i prawdziwą Głową nad „wszystkimi rzeczami” (1. Mojż. 1,28; 1. Kor. 15,45; Efez. 1,22).
  • W Starym Przymierzu Izraelici mieli prawo będące zasadą ich życia, ale nie byli w stanie go przestrzegać. - W Nowym Przymierzu, którego pośrednikiem jest Chrystus, prawo będzie wypisane na ich sercach i będzie przez nich przestrzegane (Rzym. 5,20; Hebr. 8,6-13).
  • Aaron i jego synowie bardzo szybko zawiedli w swoim kapłaństwie. - Chrystus, poprzez swoje kapłaństwo w pełni zbawi wszystkich, którzy do Niego należą (2. Mojż. 32,2-6; 3. Mojż. 10; Hebr. 7,25-28).
  • Dawid otrzymał władzę królewską, ale to z winy jego syna Salomona królestwo się rozpadło. - Kiedy Chrystus, prawdziwy Syn Dawida, obejmie panowanie, Jego królestwo będzie wieczne (1. Król. 1,1; 1. Król. 11: Dan. 7,27).
  • Nabuchodonozor otrzymał władzę nad narodami, ale ponieważ ubóstwiał samego siebie i prześladował świętych, Chrystus będzie sprawował władzę nad światem w doskonałości i "w Nim narody nadzieję pokładać będą" (Dan. 2,37,38; 3,1-7; Rzym. 15,12).
  • Zgromadzenie (kościół) miał za zadanie chwalić Boga na ziemi i objawiać chwałę Chrystusa. W tym zawiodło, ale kiedy Chrystus pojawi się na ziemi, będzie uwielbiony i podziwiany w swoich świętych, tych wszystkich, którzy Mu uwierzyli i poszli za Nim. (2. Tes. 1,10).

Słowo Boże na dziś

"Tak, przyjdę wkrótce. Amen, przyjdź, Panie Jezu!"
(Księga Objawienia 22,20)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a