Jerozolima„A od figowego drzewa uczcie się podobień­stwa: Gdy gałąź jego już mięknie i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie." (Mat. 24,32-34).

Od maja 1948 roku, po okresie przerwy li­czącym prawie 1900 lat, znowu istnieje państwo Izrael. Od tego wydarzenia biorą początek pro­roctwa czasów końcowych. Jedno z najbardziej wyraźnych, a dotyczące tego zagadnienia, znaj­dujemy bez wątpienia w Ewangelii Mateusza 24, gdzie Pan Jezus w ostatnich dniach swojego życia osobiście mówi o przyszłości narodu izra­elskiego.

 Uczniowie zapytali Go, po czym będą mogli rozpoznać, że On przyjdzie. Odpowiadając na to pytanie, Pan nie udzielił im dokładnej odpowie­dzi, lecz mówił o drzewie figowym jako o zna­ku. Jeśli dokładnie czytamy Ewangelię Mateusza, zauważymy, że drzewo figowe jest tu obrazem Izraela (Mat. 21,18-21; por. Joel 1,7; Rzym 11).

Bardzo wyraźnie zostało to określone przez wy­rażenie: „...to pokolenie nie przeminie[1], aż..." (24,34), które jednoznacznie wskazuje na naród izraelski. Prawdziwości tych słów dowodzą dwa tysiące lat historii tego narodu. Jakże wiele na­rodów próbowało wyrządzić zło temu ludowi! Jednym z najobrzydliwszych przykładów jest to, co uczynił Żydom naród niemiecki. Wywołuje to do dzisiejszego dnia wstyd i poczucie winy ludzi tego kraju.

Pąki na drzewie figowym miękną, a liście zaczynają wypuszczać. Obraz ten dotyczy na­rodowego zaistnienia państwa Izrael. Jednak przyjdzie dzień, kiedy drzewo figowe przyniesie dojrzałe owoce dla Boga, kiedy Izrael odrodzi się także duchowo. Czas ten nastąpi już niedłu­go, gdyż wszyscy już zauważamy, że „słońce jest blisko".

W księdze proroka Ezechiela w rozdziale 37 znajdujemy dokładny opis procesu odrodze­nia narodowego i w końcu duchowego zmar­twychwstania Izraela. W obrazie wyschłych kości, które zbliżyły się do siebie i zostały po­wiązane ścięgnami, pokryły się ciałem i skórą, prorok opisuje najpierw narodowe odrodzenie Izraela (w. 1-8). Potem następuje duchowe od­rodzenie: Boże tchnienie wskrzesza życie naro­du izraelskiego (w. 9-14).

W Słowie Bożym występują niezliczone miejsca, które opisują to wspaniałe wydarzenie wskrzeszenia narodu izraelskiego. Zapewne tak, jak dotychczas wypełniła się już część proroctw, tak też wypełnią się pozostałe. Jeśli miałoby być coś niezawodnego dla określenia biegu czasów, to tym „czymś" jest Słowo Boże. Naród izraelski był i pozostanie Bożym narodem, chociaż przez pewien czas Bóg musiał postępować z nim twar­do. Pruski król, Fryderyk Wielki, zażądał kie­dyś od swojego marszałka dowodu na istnienie Boga. Na to ten odpowiedział krótko: „Wasza wysokość, to są Żydzi!"

Obecnie pozostaje palące pytanie: Co spełni się w pierwszej kolejności?

 

[1] Pojęcie „pokolenie" można wprawdzie przetłumaczyć także „generacja", lecz nie chodzi w tym przypadku o to znaczenie. Por. np. 5 Moj. 32,5.20; Psalm 12,8; Mat. 11,16; 12,39-45;23,36; Dz. 2,40.

Fragmenty książki "Czasy końca"  autor: Werner Mücher

Słowo Boże na dziś

"A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe". (Ewangelia Jana 1,9)

Zaproszenie

ZGROMADZENIA
Nd: 9:30 Wieczerza Pańska
11:00 Głoszenie Słowa Bożego
Wt: 18:30 Modlitwy i studium Słowa Bożego
Mikołów ul. Waryńskiego 42a